Santiago 4 17 ang dating biblia

Posted by / 14-Mar-2020 17:18

Santiago 4 17 ang dating biblia

Sinabi pa nitong magiging alipin ng mga Israelita ang mga Filisteo kung matatalo siya ng isang lalaking Israelita.

Subalit magiging alipin naman ng mga Filisteo ang Israel kung magwawagi si Goliat. Nagkaroon si David ng galit at pagkamuhi rito dahil narinig niya ang paghamon ni Goliat sa hukbo ng Israel na "hukbo ng buhay na Diyos". Napag-alaman ni Saul na ang batang si David na ito ang siya ring tagapagtangan niya ng kanyang baluti at siya ring tagatugtog niya ng kudyapi.

Araw-araw na pumupunta si Goliat sa pagitan ng lambak na nasa pagitan ng kampo ng mga Filisteo at ng kampo ng mga Israelita upang maghamon at maghanap ng isang taong lalaban sa kanya.

Walang sinuman ang nagnais na kalabanin siya, maging si Haring Saul.

Nababatid niyang ililigtas din siya ng Diyos mula kay Goliat. Ibinibigay ni Saul ang kanyang sariling kalubkob, baluti, metal na pananggalang sa dibdib, at espada, ngunit tinanggihang gamitin ito ni David dahil sa pagiging mabigat ng mga ito.

Nueva Versión Internacional (NVI) Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo.

Nilarawan ang salaysay na ito bilang "ang pinakatanyag na sagupaan" o konprontasyon "ng kasaysayan" sa 500 Questions & Answers from the Bible (o "500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya") na pinatnugutan ni Mark Fackler.

Isang araw, pinadala ni Isai si David upang magdala ng mga pagkaing keso, mais, at tinapay para sa kanyang mga kapatid na kabilang sa mga nagmamatyag sa hukbo ng mga Filisteo.

Ginawa nga ito ni David sa pagsapit ng sumunod na araw.

santiago 4 17 ang dating biblia-46santiago 4 17 ang dating biblia-10santiago 4 17 ang dating biblia-47

Dumating ang pagkakataon na sinimulang pag-usapan ng hukbo ang batang si David. Sinabi ni David na walang dapat mangamba dahil kay Goliat.

One thought on “santiago 4 17 ang dating biblia”

  1. Neither member of the couple nor their reps have 100% confirmed the relationship, but they have 100% denied certain reports, like a recent rumor that that the pair had called off a wedding. This week's cover feature is dedicated to his life as a single man in Hollywood, firmly cementing him as a successful movie star just a week before Holmes's tabloid return.